Generalmajor Giovanni Armentani (Italien) general för NATO:s utbildningsuppdrag, träffar en amerikansk råd- och biståndsbrigad.
Generalmajor Giovanni Armentani (Italien) general för NATO:s utbildningsuppdrag, träffar en amerikansk råd- och biståndsbrigad. Bild: U.S. Army photo by Capt. Christopher Miles, 1-7 FA, 1st Inf. Div., USD-C, Public domain, via Wikimedia Commons

Debatten om NATO som ett hot för Ryssland vid invasionen av Ukraina visar på en oenighet om det hotet är reellt och var en viktig/avgörande drivkraft, se följande inlägg Benny A. första , Dan J. replik och Benny A. genmäle. Däremot verkar parterna vara ense om att den ryska imperialismen är ett viktigt motiv, som synes i följande inlägg.

Ett grundläggande krav för en rationell debatt är att gräva fram fakta och granska dessa. Benny verkar inte intresserad av detta då han hittills inte bryr sig om de data som jag hänvisar till, utan istället begränsar sig till politiska uttalande från diverse personer. När jag såg Bennys lösryckta "fakta" om NATO och USA-s försvagning i Europa så kunde jag inte låta bli att undersöka i B. Brecht-s anda :

Var inte rädd för att fråga, kamrat!
Låt ingen lura dig
Se efter själv!
Vad du inte själv vet
Vet du ej.
Granska din räkning
Du ska ju betala.
Sätt ditt finger på varje siffra
Fråga: hur kom den hit?
Du skall ta ledningen och makten.

Det är detta som har lett till mina försök att reda ut vad som egentligen gäller i den här diskussionen. I detta inlägg ger jag mer relevanta data från före Rysslands invasion samt spekulerar i vad som driver Ryssland här.

I föregående inlägg av Benny försöker han tillskriva mig en argumentation om att ockupationen INTE är primärt driven av Rysslands imperialistiska ambition att lägga Ukraina under sig:

Benny:Och – implicit – att hänvisningen till ett sådant hot istället tjänade som täckmantel för att dölja Rysslands imperialistiska ambition att lägga Ukraina under sig. Genom att hänvisa till beräkningar av Natos militärutgifter och samlade militära styrkor försöker Dan Jerrestam (DJ) vederlägga mitt argument.

Frågan om Nato var ett hot mot Ryssland innan Rysslands invasion av Ukraina kan delas upp i om det existerade ett reellt hot och om det var samtidigt en förevändning för invasionen, då för att skapa ett politiskt stöd hos hemmaopinionen. Eller att det faktiskt var både ett riktigt hot mot Rysslands suveränitet och var en reell grund för det ryska folkets stöd.

Tvärtom, om jag tillåter mig att spekulera så är detta reella NATO hot bara en av drivkrafterna för invasionen, en minst lika viktig är det imperialistiska behovet hos Ryssland att utöka/bibehålla sina marknader. Ukrainas ekonomiska utbyte med Ryssland har minskat kraftigt sedan Sovjetunionen föll och det är tydliga signaler att Ukraina orienterar sig mot EU redan innan Majdan 2014. Kuppen som då ledde till en mer EU-orienterad regering, se kapitlet "Ny protestvåg" i sveriges egen beskrivning m.h.a. Utrikespolitiska institutet.

Med de stora handelskrigen i full fart, som inte bara är riktade mot Kina, så är de ryska oligarkerna i en svår situation - hur ska man kunna fortsätta växa när de blir alltmer snärjda i en värld som är alltmer begränsande för dem. Ett Ukraina med egna stora resusrser, inte minst som världens största vete- och solrosolje-producenter, och med en marknad på ca 45 miljoner konsumenter är givetvis en våt dröm för oligarkerna och den politiska ledningen i Kreml. Ett blogginlägg som kvantitativt analyserar Rysslands handel (bl.a. med Ukraina) och industri under de senaste decennierna samt tendenserna vore här klargörande.

Det är tänkbart att Ryssland inte såg det som ett stor risk att NATO skullle göra ett direkt ingrepp för att förhindra Rysslands ockupation av Ukraina. Främst för att det fanns inga föpliktelser från NATO att ingripa då Ukraina (än så länge) inte är en del av "försvarspakten" NATO samt att fortfarande kunde Ryssland se Ukraina som en del av sin inflytelsesfär, liknande Belarus (fast på väg bort och in i NATO-s sfär). Även att NATO har inre motsättningar samt att kostnaden för eskalering till ett direkt krig blir för dyrbart för bägge parter, betänk avskräckningen med kärnvapen, leder till den militära och politiska bedömning som Ryssland gjort.

Men i uttalanden från Ryssland om risken för krig NATO så är det mycket tydligt att en direkt konfrontation med någon av NATO-s medlemsländer är inte önskvärt och alldeles för riskabelt.

Möjligt är just att år 2022 var det militärt rationellt att invadera Ukraina, för väntar man längre så kan säkerhetsgrantier med NATO eller liknande göra invasionen mycket mer riskfylld.

Benny:...därtill med trupper som hittills bara finns i Polens planerade upprustning. Så kan man inte räkna....

Istället för att gå in i faktiska förhållanden så försöker Benny avfärda mina "fakta" (från öppna och gemensamt tillgängliga källor) med att mina beräkningar vore ointressanta om Polens lovade upprustning med 160 tusen fler soldater vore inkluderade. Troligtvis är inte dessa 160 tusen med i siffrorna för 2023 som jag då refererar till: "Nato har 5.8 miljoner soldater/personal versus Rysslands 1.3 miljoner". Då samtidigt som huvudsidan i min argumentation är ändå att NATO har åtminstone fyra gånger fler soldater.

Om nu 2023 år siffror är inte giltiga så kan man istället titta på mängden av NATO soldater, exklusive manskap från USA, som summeras från Europas nio soldatrikaste länder år 2021, se "NATO länder med störst militär" vars siffror återges i tabellen nedan. Tabellen visar antal militärer i länder organiserade i NATO i fallande ordning.

BNP är uttryckt i miljarder dollar och inkomst per capita ges också i dollar. Data i denna tabell är jämförbara med vad som ges i landguiden också från 2021. BNP/capita från landguiden har också inkluderats i den sista kolumnen, vilket avviker rätt så mycket för "fattigare" länder som Polen och Rumänien. Jag skulle nog sätta mer tilltro till landguiden då de bekräftar våra erfarenheter om att i dessa länder är det mindre pengar tillgängliga för var och en.

NATO LandMilitärerBNP(miljarder)BNP/capita(landguiden)
USA 1395000 23000 69288 -
Turkiet 355000 815 30472 -
Frankrike 203000 2940 50729 43659
Tyskland 203000 4220 57928 51204
Italien 162000 2100 45936 -
Storbritanien 153000 3190 49675 46510
Grekland 143000 216 31295 20193
Spanien 123000 1430 40775 30104
Polen 114000 674 37503 18000
Rumänien 71000 284 35414 14858

Räknar man ihop bidragen från de nio mest soldatrika länderna i NATO, exklusive USA, så får man 1527 tusen aktiva militärer. D.v.s. mer än Rysslands 1300 tusen aktiva militärer. Inklusive USA blir det 2922 tusen militärer i rimlig överenstämmelse med den tidigare givna totalen 5.6 miljoner då också de 21 övriga medlemsländerna inkluderas (100 tusen per land ger ca 2 miljoner militärer, där t.ex. Finland har 280 tusen i ett beslut från 2017). Skillnader beror kanske på att man räknar olika med vad som är soldater eller militär personal.

Summan av BNP för dessa nio ger ca 16 trilloner USD (jmf med Rysslands 1.5 trillioner och med USA i tabellen ovan med 23 trillioner) och ett genomsnittligt BNP/Capita på 42 tusen USD.

En annan källa som SvD ger lite andra proportioner med styrkeförhållandena, med NATO styrkor på 3.3 miljoner vs Rysslands 0.90 miljoner). Siffrorna är från 2020 och tagna från "FOI Fighting Power". Här återfinns också annan information som om hur stora styrkorna är vid gränsen mellan NATO och Rysslands samt om andra vapengrenar som stridsvagnar etc., vilken matchar den som gavs i min föregående artikel: "Statista: nato-russia-military-comparison" .

Ett annat sätt är att förstå respektive länders militära förmåga är se hur mycket pengar som spenderades på militären. Nedan är ytterligare en tabell med militära budgetar 2021 i miljarder USD för några av de involverade länderna taget från en analys av IISS (International Institute for Strategic Studies).

Land(miljarder USD)korrigerat för köpkraft
USA 754 -
Ryssland 62.2 178
Frankrike 59.3 -
Tyskland 56.1 -
Italien 33.8 -
Storbritanien 71.6 -

Notera att för Ryssland så har IISS också tänkt sig att den faktiska köpförmågan för Ryssland i sin nationella uppköp är betydligt större än det som avsatts för försvaret uttryck i miljarder USD. Men återigen, även med en sån möjlig korrektion, så är de fyra Europiska NATO-ländernas budget 2021 i paritet med Ryssland (exklusive USA och 26 fler NATO länder). Så hur är det möjligt att Benny kan föreställa sig att Ryssland är jämnstarkt med NATO?

Benny:"För att ett akut militärt hot ska föreligga, krävs två förutsättningar. För det första, måste det finnas en politisk vilja att realisera ett sådant hot. För det andra, måste den militära förmågan finnas. Jag anser att båda dessa villkor saknades."

Jag hävdar att NATO har visat en vilja att stödja och aktivt driva USA-s imperialism vid flera tillfällen under de senaste decennierna.

Om nu Benny ovan menar att NATO inte har den militära förmågan att driva ett krig mot Ryssland så förstår jag inte alls vad för fakta som finns som visar att NATO är så militärt svagt? Kanske Benny kunde utveckla detta med annat om att tala om "Vid Rysslands invasion av Krim 2014 förfogade USA bara över två brigader i Europa. Som jämförelse kan nämnas att den svenska fältarmén som mest (dvs innan värnpliktens avskaffande) bestod av 37 brigader och att den västtyska armén vid murens fall innehöll 36 brigader, fördelade på 12 divisioner med tre brigader i varje. "?

Till att börja med så är måttet brigad oklart för att uttrycka militär kapacitet och är enligt Wikipedia: "Storleken av en brigad varierar i de flesta länder mellan 1500 - 3500 man (en svensk brigad omfattar däremot vanligen omkring 5 600 man)." Men än mer relevant är att titta på hela NATO-s styrka, se föregående inlägg och ovan för 2021, istället för att begränsa sig till några påståendom om USA-s europastationerade styrka 2014 och Västtyskland 1991. Kan en argumentation om dessa styrkeförhållanden vid Rysslands anfallskrig mot Ukraina 2022 bli mer lösryckt än så?

I ena ögonblicket så anser Benny sig inte vara en militär expert, men hävdar sedan att

a) "...förståsigpåare ense om att de små, lättrörliga och högteknologiska enheter som blev resultatet av Nato:s kombinerade nedrustning och modernisering var avsedda och endast lämpade för insatser i militärt svagare länder,.."

b) uttalanden som "Ryska generalstabschefen, Valerij Gerasimov (Februari 2022): ...att Rysslands stridskrafter var jämbördiga med de amerikanska" och "Putin 2014: Ryssland kan erövra inte bara Kiev, utan också besätta Riga, Vilnius, Tallinn, Warszawa, Bukarest på två dagar.." är grunden för Bennys verklighetsbeskrivning

c) "bulgariska och rumänska trupper av okänd militär och teknisk kvalitet" kan inte uppväga tidigare minskningar i NATO-s trupper.

För a) så hävdar jag att det är just rörligare enheter i en fungerande samverkan med alla möjliga vapenslag, trupper, tanks, luftunderstöd, som är utrustade med den senaste teknologin som är mest slagkraftiga. Om man inte ser det så är man troligen kvar i ett tänkande från 1:a världskriget med nergrävda enheter tillsammans med artilleri som en lösning eller blixtkriget i Hitlers tappning från andra världskriget.

Själv har jag erfarenhet från senare tids kravställning på hur enheter (datanoder) ska alltid kunna samverka tillsammans med realtidskrav på systemlösningenar för militära applikationer. Andra krav är dessa system ska fungera autonomt och att kommunikationslösningarna är säkra. Datakommlösningar från underleverantörer måste uppfylla detta annars blir de inte anlitade. Vilket visar på det grundläggande tänket runt krigföring.

Om militära beslut skulle utgå från den typ av propaganda som vi ser här från Ryssland, b), så lär det bli svårt att få framgång i militära företag då de inte är verklighetsförankrade. Att Benny sen inte kan skilja detta från de faktiska förhållanden som jag försöker redovisa gör övrigt som Benny hävdar i dessa sammanhang mindre trovärdigt.

Sedan att avfärda Bulgariens och Rumäniens militära styrka (tillsammans ca 105 tusen militärer innan Ryssland invasion - motsvarande ca. 8 % av Rysslands styrka) utan några som helst underlag annat än att de har ett proportionerligt mindre BNP än Tyskland och Storbritannien är fördomsfullt och inte så klokt. I den första tabellen i det här inlägget framgår det också att Rumäniens BNP/capita är inte så annorlunda än andra europeiska NATO-länder om USNews används, men är mycket lägre taget från landguiden. Samtidigt kan samma effekter finnas när inhemska militära medel inhandlas (billigare) lokalt i landet p.s.s. som för Ryssland enligt IISS. Betänk att Rysslands BNP/capita (12195 USD (2021)) är också betydligt mindre än Tysklands.

Detta argument om Bulgariens och Rumäniens militära styrkor är ju till för att nullifiera mina argument om den faktiska NATO-s utvidgningen bl.a.: Dan J.:De trupper som tillkommer med NATO-s expansion sedan 1999 (till 2020) tillför en soldatstyrka som motsvarar mer än 30 % av Rysslands.. Så, Benny, återkom med kvantitativa fakta om varför dessa länders bidrag är så mycket sämre än andra rikare NATO-länder och så obetydligt (30 %). Då oräknat alla fler miljarder som investerats i NATO under de senaste decennierna jämfört med Ryssland totala militära satsningar under samma tid.

Kommentarer

0
Benny Andersson
3 months ago
Jag är på Kuba och har ont om både tid och internetuppkoppling, så jag kommer inte att hinna prestera ett genomarbetat svar till DJ innan jag är tillbaka i slutet avmånaden. Men jag är glad över att vi tycks vara ense om det grundläggande. Att Ryssland hade och har imperialistiska motiv för sin invasion av Ukraina. Och att Nato är en världsomspännande imperialistisk organisation.
Like Like like 1 Citera

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.