Ett exempel. Friskolorna ökar. Eleverna rekryteras utifrån etniska skiljelinjer. Många skolor samlar nästan uteslutande barn från arabisktalande länder. Det gäller särskilt de barn som har de mest utsatta föräldrarna, de med minst kontakt med det svenska majoritetssamhället. På 1970- och 1980-talet fördes en rimlig diskussion om särskilda finska, grekiska eller turkiska klasser på grundskolorna. Barnen fick undervisning på sitt eget språk, men gick i skolor där majoritetskulturen var representerad och där elever med olika etnisk bakgrund kunde forma en gemensam skolkultur. I dag är isoleringen total.

Ett annat exempel. Sjukvården privatiseras. Privatmottagningarna blir fler. Invandrade läkare som är duktiga söker sig ofta till den offentliga sjukvården. Där kan de ta emot patienter som hellre än svenska talar serbokroatiska, persiska, polska eller arabiska. Dessa läkare har arbetskamrater med helt annan etnisk bakgrund, och deras patienter inlemmas i ett gemensamt svenskt vårdsammanhang. Invandrade läkare som är dåliga öppnar egna mottagningar. Där tar de emot patienter som talar deras eget språk, ofta de fattigaste och lägst utbildade i invandrargrupperna.

6101_01.jpgBild: Robert Nyberg

Ett tredje exempel. Rättigheterna till tolkning i kontakt med myndigheter, sjukvård m.m. är relativt goda i Sverige. Det finns ofta tolkar att tillgå - den svenska tolkutbildningen håller rimlig nivå även om den är långt ifrån problemfri. Men myndigheterna ska upphandla tolktjänsterna så billigt som möjligt, det framgår av budgetar och regelverk. De anlitar de tolkförmedlingar som tar minst betalt. Auktoriserade tolkar med grundlig utbildning står utan arbete; underbetalda tolkar med mycket skiftande kunskaper får uppdragen. Värst drabbas de asylsökande, flyktingar och invandrare som kan mycket lite svenska och inte har någon möjlighet att bedöma tolkkvaliteten.

Så ser rasismen ut i de svenska statsfinanserna. Den präglas inte av fördomar om vissa folkgruppers inneboende egenskaper. Den tänker sig inte särbestämmelser för dem som inte är födda i Sverige. Den ger alla samma formella rättigheter.

Den låter bara marknadsmekanismerna råda. Marknaden får sortera oss i fattiga och rika, liksom i olika etniska grupper. Så förstärks isoleringen och misstänksamheten mellan olika folkgrupper. Det är reaktionär klasspolitik och det är en djupt rasistisk politik.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

3/07 Kapitalet och klimatet

Category Image