Blir det bättre med privatiseringar och avregleringar? Ja, för de stora företagen, svarar forskare från sex EU-länder. Men inte för hushållen och de anställda.

Står ni ut med ett par stycken tungfotad utredarprosa (inte mindre otymplig efter översättning från engelska)?

"I stället för den påtagliga förbättring som kommissionen förväntade sig, har projektet funnit förbättringar i några avseenden (t.ex. införandet av ny teknologi som ökar produktiviteten) men förfall i andra (t.ex. vissa kvalitetsfrågor). På samma sätt har några kundgrupper (t.ex. stora företag) tjänat ordentligt på omstruktureringen av den offentliga sektorn, medan andra (t.ex. hushållen) fått en uppenbart sämre situation.

En tydlig slutsats som kan dras utifrån den mångfasetterade bilden av liberaliseringar och privatiseringar är att tillhandahållandet av offentliga tjänster inte ska lämnas till marknadskrafternas fria spel. Det finns tvärtom ett behov av lämpliga regleringar av olika delar av utbudsprocessen för att garantera att tjänsterna är tillgängliga och överkomliga för alla medborgare och att alla, inte bara några, kvalitetsaspekter förbättras. Sådana regleringar ska inte bara vara ett skydd för konsumenterna utan också för dem som arbetar med offentliga tjänster; deras arbetsvillkor har ofta försämrats, och deras arbeten har i en del fall blivit mycket osäkra. Tjänster med god kvalitet är inte minst beroende av jobb med hög kvalitet."

7404_01.jpg

Så lyder de allmänna, avslutande slutsatserna i en rapport som sammanfattar ett europeiskt forskningsprojekt, Privatisation of public services and the impact on quality, employment and productivity (PIQUE, är den smarta förkortningen). Projektet har finansierats av EU:s sjätte ramprogram och är på intet sätt något obskyrt vänstertilltag. Samhällsvetare i sex EU-länder har granskat följderna av privatisering och marknadsutsättning: Sverige, Polen, Tyskland, Storbritannien, Österrike, Belgien. De svenska forskarna är verksamma vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Elförsörjning, post, transporter och hälsovård har undersökts, särskilt produktivitet och anställningsförhållanden. Rapporterna finns som en samling nedladdningsbara dokument här: www.pique.at Så mycket mer behöver inte tilläggas. Slutsatserna talar för sig själva, som det heter.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten