Clartébloggen

På Clartébloggen, som är socialistiskt partipolitiskt obunden, publiceras inlägg som debatterar och informerar. Författarna behöver inte tillhöra förbundet och innehållet ger inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter. Alla inlägg delas normalt på de sociala media där Clarté är aktivt.

Vid utgrävningar av gamla hövdingagravar har man stundom, vid sidan av härskarens, funnit skelett av slavar som måst följa ägaren i döden. Vi har i regel tolkat detta fynd som ett exempel på enfaldiga förfäders tro, att den döde fortsatt skulle ha behov av betjäning där han hamnade. Min privata teori är dock att folk som tvingats leva under, och nära, den döde inte borde överleva honom och ettdera kunna att tala om för eftervärlden vilken inkompetenta skitstövlar han och hans hov varit – eller att efterträdarens regim var än värre. Detta var närmast ett nationellt säkerhetsintresse.

Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski är rikets ledande importör av de amerikanska mediernas branschspecialiteter: bombliberalism, skamlöst vältrande i egenberöm och sammanblandning av annonsintäkter med kvalitet. Även den generande självgodhet som accelererade bland USA:s morgonpress under Trump-åren - med reklamjinglar som ”Democracy Dies in Darkness” (Washington Post) och ”The truth is more important now than ever” (New York Times) - har wolodarskifierats för en svensk marknad. Chefredaktören "låser upp" – under trumpet och basun – innehållet på sajten även för den icke-prenumererande allmänheten i samband med särskilt världsavgörande händelser (till exempel EU-valet).

Wolodarskis senaste beslut att rekrytera Alice Teodorescu, känd hoppjerka mellan olika havererade blåbrunborgerliga mediasatsningar och flera års drängtjänst hos friskolelobbyn, väckte dock negativare reaktioner än vanligt hos den snusförnuftiga läsekretsen. Den svarade med att öppet redovisa kvittenserna på sina uppsagda prenumerationer. Av någon anledning har Wolodarski inte viftat med några av dessa med samma nöjda flin som med andra.

Bazar alliance på 1940-talet. Okänd fotograf, Wikimedia Commons

Jag har startat två organisationer hittills i mitt liv, den ena mindre lyckad, den andra mer. För att börja med den senare så var det en organisation som tydligen låg rätt i tiden trots att vänstervågen i stort sett ebbat ut. Jag startade en organisation som fick namnet Levande Centrum. Det var i Göteborg i mitten av 1980-talet. Orsaken till mitt engagemang var att några gamla fina kvarter i innerstaden hotades av rivning.

I februari 2003 demonstrerade miljontals människor över hela världen mot den hotande invasionen av Irak. Protesterna riktade sig mot USA och de västliga stater vilka stödde den krigiska allians som – med lögner om irakiskt innehav av massförstörelsevapen som påstått casus belli –avsåg att överfalla ett land som vid den tidpunkten inte kunde sägas ha utgjort något hot mot omvärlden, försvagat som det var efter nederlaget i Gulfkriget 1991 och därefter följande ekonomiska sanktioner.

Jag råkade vara sjuk den dag demonstrationen i Stockholm ägde rum. Men min man var där, liksom de flesta andra personer i min omgivning, och alla berättade efteråt om hur proppfulla gatorna var, själva demonstrationståget kunde knappt röra sig framåt och mobiltrafiken var utslagen, det gick helt enkelt inte att ringa ut.

Demonstration Kvinna, Liv, Frihet - Sergels torg, 221022 Foto: Dan Jerrestam

Fackföreningar, folkrörelser och institutioner i Iran publicerade den 14 februari manifestet Kvinna, liv frihet. Det kräver att politiska fångar friges, åsikts-, yttrande- och tankefrihet, avskaffande av dödsstraff lika rättigheter för män och kvinnor, religionsfrihet, arbetstrygghet, löner som går att leva på och upplösning av de institutioner som utövar förtrycket.

Clarté återger här några korta utdrag ur manifestet i översättning samt hela manifestet på engelska. Efter listan på undertecknare finns en kort presentation av fyra av de första undertecknarorganisationerna.

Plats: Mötesplatsen, Södra Allégatan 1B, Göteborg

Datum: 12 mars

Tid: Klockan 16-18

detta öppna möte får vi besök av Ståle Holgersen, docent och lektor i kulturgeografi vid Örebro Universitet, som föreläser och diskuterar med oss utifrån sin bok Krisernas tid.

Så här skriver Daidalos förlag om Krisernas tid:

Ska vi förstå kapitalismen måste vi förstå dess kriser. Kriser under kapitalismen är inte exceptionella händelser som kommer ur tomma intet. De visar heller inte på svagheter i kapitalismen. De är istället centrala delar av systemet. Kriserna försvårar alltså inte för kapitalismen, de bidrar tvärtom till att den överlever.

I sin bok "Krisernas tid" undersöker Ståle Holgersen ekonomiska och ekologiska kriser, och sambandet mellan dem. De ekonomiska kriserna – från den stora depressionen 1929 och stagflationskrisen 1973 till kriserna 2008 och 2020 – har alla varit djupt rotade i kapitalismens funktions- och reproduktionssätt. Men detta gäller också ekologiska kriser, som den globala uppvärmningen, degraderingen av ekosystemen och det ohållbara resursutnyttjandet. I båda fallen finns även en gemensam klassaspekt: kriserna drabbar huvudsakligen en annan klass än den som bär ansvaret för dem. Stater möter alltid kriserna genom att hålla liv i vårt ekonomiska system, och rasism, fascism och krig är andra viktiga komponenter när kriserna bidrar till att kapitalismen reproduceras.

Boken visar även på olikheter mellan kriserna. Ekonomiska kriser medför en kreativ förstörelse som bidrar till krisernas lösning – och den härskande klassen brukar dessutom vilja komma ur krisen så fort som möjligt. Vad gäller de ekologiska kriserna ser det annorlunda ut. Varken mekanismerna i systemet eller en härskande klass kommer rädda oss från en klimatkatastrof, det kan bara vi själva.

Bokbord på plats att köpa böcker från Ståle, Röda Rummet och Clarté.

Fika finns att köpa.

Arrangör: tidskriften Röda rummet och Clarté

En junidag 1976 spankulerade jag planlöst omkring i den 35-gradiga hettan i Dar es Salaam, Tanzanias dåvarande huvudstad, och studerade färgprakten och det myllrande folklivet med uppspärrade ögon. Det är nu 47 år sedan. Plötsligt märkte jag att alla människor gick i en och samma riktning och tycktes ha ett gemensamt mål, för mig okänt vilket. Jag följde med strömmen och kom ganska snart till ett av de centrala stråken, där åskådarleden för varje sekund blev allt tätare. Något var synbarligen på gång – men vad?

Man får ibland höra att den ryske presidenten Vladimir Putin är ”vår tids Hitler”. Jag tror inte att den utsagan innehåller någon djupare sanning. Så länge jag kan minnas har olika potentater med blodiga händer utnämnts till vår tids Hitler utan att nomineringarna gjort oss särskilt mycket klokare.

Det hindrar nu inte att det finns intressanta och tydliga beröringspunkter mellan Tredje rikets kansler och självhärskaren i Kreml.