Kari Parman
Kari Parman

Många kommuner dras med stora underskott. Både utbildnings- och socialförvaltningar redovisar stora underskott och mången enig kommunstyrelse har beslutat att dra i nödbromsen. Ofta tar man till inköps- och anställningsstopp som en paniklösning när man saknar långsiktiga lösningar.

Men den som arbetat inom kommunal verksamhet eller engagerat sig politiskt några år har varit med om allehanda besparingar liksom otaliga inköps- och anställningsstopp som, inte alltför sällan, resulterat i sämre arbetssituation för de anställda och i bästa fall medfört marginella besparingar men ibland bara skjutit kostnaderna framför sig till nästkommande år.

Kvalitén skall bibehållas och allt fler uppgifter skall utföras samtidigt som tillförseln av resurser minskar.  Antalet gamla med vårdbehov ökar när vi blir allt äldre och hemsjukvården blir mer resurskrävande när landsting och regioner skickar hem patienter som anses vara färdigbehandlade, allt tidigare. Skolor och daghem får det kämpigare när klasserna blir allt större emedan personaltätheten minskar.

Men om nu behovet är större än vad pengarna räcker till så minskar inte behovet bara för att man drar ner på verksamheten och eller minskar antalet anställda. Då krävs det istället långsiktiga strukturella insatser och politisk mod. Det går inte alltid att spara sig ur en knipa ibland måste mer resurser till.

Albert Einstein lär ha sagt följande: “Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat. Om du vill uppnå andra resultat, gör då inte samma sak.” Ett budskap från en vis man. Ett budskap som många av oss politiker borde reflektera över och lära oss av istället för att komma med samma åtgärder som tidigare gett föga resultat.

Istället för panikåtgärder borde vi ägna oss i större utsträckning åt tillitsbaserad styrning och ledning och utveckla arbetsprocesser tillsammans med de anställda i verksamheterna. Aktiva och ansvarstagande medarbetare, och en organisation där besluten fattas så långt ner i organisationen som möjligt, är en förutsättning för strukturella åtgärder som krävs för hållbara förvaltningar med drägliga arbetsförhållanden där brukarna får den vård som de förtjänar och eleverna den utbildning de har rätt till.

Annars finns det en uppenbar risk att vi genom våra missinriktade sparåtgärder bidrar till att montera ner vår offentliga välfärd i sådan omfattning och försvagar den offentliga sektorn till den grad att vi bereder vägen för en accelererande privatisering av våra gemensamma institutioner. Genom att sänka den offentliga servicenivån öppnar vi upp marknaden för privata aktörer som kommer att dra nytta av den uppkomna situationen när de kan peka på hur dåligt kommuner sköter sina verksamheter.

Därför grävs det att vi börja tänka utanför ramarna och vågar ta språnget till en tillitsbaserad arbetsorganisation inom vilken vi tillvaratar den resurs som våra anställda inom kommunen utgör. Det är först när vi vågar ge våra anställda handlingsutrymme och skapar en kultur som kännetecknas av helhetssyn och uppmuntrar till delaktighet i det dagliga arbetet som vi skapar förutsättningar till hållbara verksamheter på lång sikt.

Kari Parman,
Socialdemokrat och Reformist
Gnosjö

{jcomments lock}

Comments for this post are closed

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.