Det är en fet falsk myt som cirkulerar i vissa kretsar att kapitalet vill ha fri invandring. Syftet skulle vara att "öka reservarmén" av arbetslösa och därigenom pressa löner och villkor.

Det är empiriskt fel. USA, Canada, Australien och EU har alla mycket snäva gränser för invandring (tänk Schengen!). Obamas omtalade lättnader för en mindre del av de illegala invandrare som redan befinner sig i USA gick hand i hand med en upprustning av gränsskyddet. Redan innan upprustningen kostade det aktningsvärda 12 miljarder dollar per år.

Och i EU satte Tysklands regering ("friinvandringsliberalerna" i den amerikanska imperialismens sold, enligt den tyske journalisten Jürgen Elsässer) stopp för den italienska marinens räddningsaktioner "Mare Nostrum" i Medelhavet, därför att de "räddade för många" och därmed hotade att göra det alldeles för lätt att komma till Europa utan visum. Sådant sker inte därför att Obama, Merkel med flera inte vill ha invandring. Det vill dom. Utan därför att de absolut vill att största delen av den ska vara illegal. Och det med goda skäl.

Ty påståendet att kapitalet vill ha fri invandring, därför att det per automatik skulle ligga i deras intresse, är också tankemässigt fel. Det bygger på ett malthusiansk tankefel. Nämligen att befolkningsökning och/eller arbetskraftsökning i sig har bestämda sociala följder. Det har sådana företeelser aldrig. Det är alltid klasskampen och styrkeförhållandet mellan klasserna som bestämmer vilka följderna ska bli. I länder med stark arbetarrörelse och starka fackföreningar blir resultatet av ökad invandring troligen helt annorlunda än i länder med svag arbetarrörelse. Legala invandrare är därför inte alls lika bra att ha som illegala sådana ur kapitalets synvinkel. De förstnämnda är nämligen inte lika rädda och kuvade. Och därmed inte lika villiga att ta vilka skitjobb som helst till vilka låga löner som helst. De kanske till och med organiserar sig fackligt (som de till stor del har gjort i länder som Sverige och Tyskland). Huga!

Läser man sin ekonomiska historia finner man - kanske till somligas förvåning - att kapitalismen därför aldrig har kunnat nöja sig med ekonomiskt tvång. Det vill säga, med den "frie" arbetaren som måste sälja sin arbetskraft på en marknad. Eftersom kapitalismen utvecklas ojämt, finns det alltid sektorer inom den som måste förlita sig på olika former av utomekonomiskt tvång för att pressa "sina" arbetare tillräckligt mycket. Och därmed på de med detta sammanhängande mekanismerna för att splittra upp arbetarklassen efter rasmässiga, etniska och könsmässiga linjer. Man kan urskilja tre stora historiska regimer som kapitalismen har använt sig av för att söka lösa detta problem. Den första var slaveriet - en grundpelare i 1700- och 1800-talets bomullsindustri (då den antagligen ekonomiskt viktigaste industrigrenen av alla). Det andra var det så kallade "cooliesystemet" där uppemot 18 miljoner asiater (indier mest) såldes som temporära kontraktsarbetare. Och det tredje är den nyliberala kapitalismens system med starkt reglerad invandring. Som leder till illegal invandring, "crimmigration". Vilket i sin tur skapar en del av den internationella arbetarklassen som kan utsättas för extrem exploatering. En del som idag bär upp stora delar av jordbruket och delar av servicesektorn i USA och jordbruket, servicesektorn och lågproduktiva industrisektorer i Sydeuropa. Men också i exempelvis England. Och fenomenet sprider sig på dagens allt mer prekariserade arbetsmarknader. Länder som hittills har haft mest högproduktiva sektorer av ekonomin, som Sverige och Tyskland, har hittills huvudsakligen klarat sig med legala eller halvlegala invandrare från
öst, eller genom utlokalisering av sin industri till låglöneländer. Men även i dessa länder växer de delar av ekonomin som har ett intresse av import av superexploaterbar illegal invandring. Något som bara är möjligt om invandringen är starkt begränsad.

Det är därför riktigt att migration bara kan förstås om man intar ett internationellt perspektiv och sätter den i samband med imperialismen och de mekanismer för att skapa och reproducera en global arbetarklass som den vilar på. Men en allt viktigare sådan mekanism är de system för kontrollerad och begränsad invandring som kapitalet idag använder för att skapa en del av arbetarklassen som man kan utsätta för extrem exploatering. Påståendena att kapitalet vill ha fri invandring är därför falska. Men de tjänar ett syfte. Nämligen att försöka presentera främlingsfientlighet och motstånd mot flyktingar som legitima och viktiga vänsterkrav. Vilket de definitivt inte är.

 

Kommentarer

0 #7 Pierre Gilly 2015-03-01 12:07
USA sätter formellt stopp för massinvandring men inte i praktiken. Det finns nu minst elva millioner illegala invamdrare. Det finns förmodligen inte en enda restaurang i New York utan sådan personal. Jordbruket i Kalifornien är helt beroende av dem.
0 #6 Fred Torssander 2015-01-29 13:01
Utnyttjandet av flyktingströmmar till att underslå den infödda arbetskraftens försvarskamp har en lång tradition. Marx skrev utförligt om hur den irländska hungersnöden 1848-1852, dels utnyttjades till att ersätta självhushållsjordbrukarna – dessa var olönsamma för kolonialmakten England - med boskap och hur tillströmningen av irländska flyktingar påverkade villkoren för arbetarklassen i England. Flyktingströmmen utnyttjades till löne- och villkorsdumpning.
Vi kan se en liknande modell idag där militär terror fått ersätta potatispesten. I kriget mot Irak, där stora delar av befolkningen verkar ha uppfattats som överflödig för kolonialmakternas del. Flyktingar från Irak är den näst största gruppen av utlandsfödda i Sverige idag.
0 #5 Fred Torssander 2015-01-29 08:09
Det knappast någon tvekan om att den industriella reservarmén ökar i dagens Sverige. Varför detta måste ske beskrivs i Konjunkturinstitutets Den svenska jämviktsarbetslösheten: En översikt av kunskapsläget (2007) som att ”Om reallönerna är stela, måste arbetslösheten öka mycket innan den effektivt börjar bromsa reallönetillväxten” och vidare ”Den svenska arbetsmarknaden karaktäriseras av en i internationell jämförelse stor reallönestelhet. I allmänhet innebär detta att NAIRU blir hög, i synnerhet om reallönerna för ungdomar eller flyktinginvandrare hålls på för hög nivå”.
Som jag ser saken använder staten och kapitalet i Sverige flyktinginvandringen till att skapa ett ”two tier wage system” en tudelad arbetsmarknad kan man kalla det. Workfare, det som kallas Fas 3 är en annan komponent. Utlandsfödda utgjorde 2010 ca 30 procent av deltagarna i Fas 3 enligt Statskontorets utredning.
0 #4 Sixten Andréasson 2015-01-26 12:34
Ni som fortfararande tror på Benny Andersson i denna fråga - läs Klarhet i invandrarfrågan - under en bild av Clarté med bild av Barbuse på www.8dagar.com.
0 #3 Benny Andersson 2015-01-23 10:41
Jo det är empiriskt falskt. Jämför USA, Australien, Canada. EU är inget undantag. Den fria rörligheten inom EU existerar bara därför att Schengen också finns. Det är EUs höga murar mot invandring från utomeuropeiska länder som är det avgörande. Det är de murarna som skapar den illegala invandring som bär upp jordbruket och delar av serviceindustrin mm i Sydeuropa. Underbetalda och hårdexploaterade Östeuropeer och andra på svenska byggen och landsvägar beror på brott mot gällande fackliga regler och avtal. De bekämpas främst genom att stärka fackföreningarna, inte genom hets mot invandrare och flyktingar (som kommer från länder utanför Europa). Visst finns det stora brister i tex tyska och svenska fackföreningars styrka. Men sedda i ett större jämförande perspektiv är de unikt starka. Trots att dessa två länder är Europas största mottagare av flyktingar.
Martin Oscarsson går emellertid ett steg för långt när han påstår att styrkeförhållandena är bättre idag än vad de var på 1930-talet, eftersom arbetarklassen är större relativt sett. Visst. Men i termer av politisk och facklig medvetenhet är den väldigt mycket svagare idag. Vilket man också bör ha i minnet. Så det är nog rätt farligt att hoppas att populisthögerns framgångar automatiskt ska "piska fram" något slags radikalt uppsving.
0 #2 Sixten Andréasson 2015-01-22 20:07
Men Benny, det är väl inte empiriskt falskt att kapitalet vill ha fri invandring. I det stora kapitalistiska projektet EU ingår som en av de fyra grunderna just fri invandring. Svenska arbetare har fått uppleva vad det innebär. Olyckan på byggarbetsplats, långtradarnas aktioner vid middagstid osv. LO:s och Löfvens 10 punkter har inte kommit till stånd. Det du skriver om facföreningarnas styrka stämmer ju inte. En av fyra i byggfacket röstade på SD just därför. En av SD:s representanter i EU-parlamentet är långtradarcaufför.
Flyktingmottagningen speglar också detta kapitalets intresse. M och Mp införde att de som kommer från Syrien och Eritrea ska direkt få permannent uppehållstillstånd.
Anser att du, Benny, har lika fel som när jag kritiserade dig för angreppet på Jürgen Elsässer. Men tack för att du skrev att jag skulle akta mig för farliga vägar. Det försöker jag göra i detta vinterväder.
0 #1 martin oskarsson 2015-01-20 21:13
Ja kapitalet vill inte ha fri invandring utan fri utsugning av arbetarna. Arbetskraftsinvandring ska helst grundas på konju kturerna och helst ska det finnas system av gästarbetartyp som i Tyskland.
I takt med att krisen blir värre kommer delar av borgarklassen att spela ut det rasistiska kortet mer. Sd s framgångar avspeglar detta liksom kd s utspel om striktare invandringspolitik. Man kommer också att elda på nationalismen ,att värna det egna landet och dess produktion genom lägre löner och intensifiering av arbetet. Dessa piskrapp från kontrarevolutionen kommer provocera fram revolutionen som marx skrev. Det fascistiska gyllne gryning i grekland har retat upp massorna. Detsamma har tid efter annan skett i Frankrike. Reaktion och revolution går hand i hand men objektivt sett är styrkeförhållanderna till revolutionens fördel eftersom arbetarklassens är mycket större än på trettiotalet då 30 -50procent av befolkningen i europas länder var bönde

Kommentarer kan inte längre lämnas till denna artikel.