Ett upprop till politiska ledare, institutioner och våra systrar och bröder.

MER ÄN TVÅ ÅR EFTER covid-19-pandemins utbrott - och jämsides med de katastrofala följderna av Rysslands invasion av Ukraina - har ett "nytt normaltillstånd" uppstått. Detta nya globala läge speglar hur flera kriser - sociala, ekonomiska, politiska, ekologiska, biomedicinska och geopolitiska - har förvärrats.

En miljökollaps kommer allt närmare. Vardagslivet har blivit än mer militariserat. Tillgången på bra mat, rent vatten och sjukvård till en rimlig kostnad, har blivit än mer begränsad. Fler enväldiga regeringar har skapats. De rika har blivit rikare, de mäktiga mäktigare, och en teknologisk utveckling utan styrning har bara accelererat dessa trender.

Drivkrafterna bakom detta orättfärdiga status quo är kapitalismen, patriarkatet, kolonialismen och olika fundamentalistiska strömningar. De gör en redan ohållbar situation än värre. Därför måste vi snarast diskutera och förverkliga nya visioner för en ekosocial omställning och omvandling som är jämställd, regenerativ och folklig; som både är lokal och internationell.

119605_01.jpgFoto: Luca Bravo Yoel

UTGÅNGSPUNKTEN för detta manifest är det faktum att problemen i länderna i det globala - geopolitiska - syd skiljer sig från problemen i det globala nord och i uppåtstigande makter som till exempel Kina. Obalansen mellan dessa maktsfärer beror inte bara på det koloniala arvet, utan har också fördjupats av en nykolonial energimodell. I en tid av klimatförändringar, ständigt ökande energibehov och förlust av biologisk mångfald, har de centrala kapitalistiska krafterna ökat trycket för att utvinna naturtillgångar och förlita sig på billig arbetskraft från länderna i periferin. Det redan välkända mönstret för vem som tjänar på att utvinna råvaror fortfarande gällande, nords ekologiska skuld till syd bara ökar.

DET SOM ÄR NYTT just nu är att nords "omställning till ren energi" har ökat trycket på det globala syd att utvinna kobolt och litium för tillverkning av högteknologiska batterier, öka produktionen av balsaträ till vindkraftverk, ställa land till förfogande för gigantiska solcellsanläggningar och skapa ny infrastruktur för megastora vattenkraftverk. Minskningen av de rika ländernas koldioxidutsläpp sker på marknadens och exportindustrins villkor och vilar på en miljömässig utplundring av det globala syd. Det påverkar livet för miljoner män, kvinnor och barn, för att inte tala om icke-mänskligt liv. Kvinnorna, särskilt från jordbrukssamhällen, tillhör dem som påverkas mest. Det globala syd har återigen blivit en plats som kan offras och en källa till förment outtömliga resurser för länderna i Norr.

EN PRIORITET FÖR DET globala nord har varit att säkra världsomfattande försörjningskedjor, särskilt för råvaror av kritisk betydelse, och att förhindra att vissa länder som Kina monopoliserar tillgången till vissa råvaror. Så till exempel gjorde handelsministrarna i G7-länderna sig till förkämpar för en ansvarsfull, hållbar och transparent försörjningskedja av avgörande mineraler genom politiskt och finansiellt internationellt samarbete. Världshandelsorganisationen (WTO) skulle underlätta handeln av varor och tjänster som är viktiga för miljön. Det globala nord har tryckt på för att nå fler överenskommelser med det globala syd om handel och investeringar för att tillfredsställa sina behov av råvaror som är nödvändiga för "omställningen till ren energi". Dessa överenskommelser har utformats för att minska handels- och investeringshinder och för att skydda och förstärka storföretagens makt och rättigheter. Stater ska underkastas legala följder i enlighet med tvistlösningsmekanismer för frihandelsavtal, så kallade ISDS-överenskommelser (Investor-State Dispute Settlement). Det globala nord använder dessa överenskommelser för att kontrollera "omställningen till ren energi" och för att skapa en nykolonial ordning.

MÅNGA REGERINGAR i syd har samtidigt hamnat i skuldfällor, när de lånat pengar för att bygga upp industrier och storskaliga jordbruk för att förse Nord med varor. För att återbetala dessa skulder har regeringar känt sig tvingade att utvinna ännu mer resurser ur jorden och på så sätt skapat en ond cirkel av ojämlikhet. I dag leder tvånget att förflytta sig bortom de fossila bränslena. utan att för den skull märkbart minska konsumtionen i nord, till ett ökat tryck på exploateringen av naturresurser. Till yttermera visso leder omställningen av energin endast till en läpparnas bekännelse från nord om dess historiska och ökande ekologiska skuld till syd.

MINDRE FÖRÄNDRINGAR i energimatrisen räcker inte. Hela energisystemet måste omvandlas, från produktion och distribution till konsumtion och avfall. Att ersätta fordon med förbränningsmotor med eldrivna fordon är inte tillräckligt. Hela transportmodellen måste förändras så att energikonsumtionen minskar och hållbara alternativ främjas.

Jämlika relationer måste skapas inte bara mellan länderna i centrum och i periferin men också inom länderna, mellan eliten och folket. Korrupta eliter i syd har medverkat i detta orättfärdiga system och profiterat på utvinningen, undertryckt mänskliga rättigheter, förtryckt de som försvarat miljön och vidmakthållit den ekonomiska ojämlikheten.

Lösningarna på dessa sammanlänkade kriser är inte enbart tekniska utan framför allt politiska.

VI AKTIVISTER, intellektuella och organisationer från olika länder i syd uppmanar alla, i skilda delar av världen, som arbetar för förändring att kräva en radikal, demokratisk, jämställd, regenerativ och folklig ekosocial omställning. Den måste omskapa såväl energisektorn som de industri- och jordbrukssektorer som är beroende av storskalig energiförbrukning. Som olika rörelser för klimaträttvisa påpekar: "omställningen är oundviklig, men rättvisan är det inte".

119605_02.jpgGruvarbetare i Indonesien. Foto: Mario La Pergola

Vi har fortfarande tid att få till stånd en rättvis och demokratisk omställning. Vi kan gå över från ett nyliberalt ekonomiskt system till ett som upprätthåller livet. Ett system som omfattar både social och miljömässig rättvisa, som förenar demokratiska och jämlikhetssträvande värden med en uthållig, holistisk social politik och som återskapar en ekologisk balans som är nödvändig för en hälsosam planet. Men för detta krävs mer politisk uppfinningsrikedom och fler utopiska visioner av ett annat samhälle som är rättvist och som respekterar vår gemensamma planet.

ENERGIOMSTÄLLNINGEN bör vara en del av en allsidig vision, som motsätter sig att energiresurserna fördelas kraftigt ojämlikt och i stället främjar en demokratisk energipolitik. Den bör inte förespråka storskaliga lösningar - som storföretagsjordbruk eller gigantiska energiföretag - och inte heller marknadsbaserade lösningar. I stället bör en sådan vision stärka det civila samhällets och sociala organisationers uthållighet.

Därför ställer vi dessa åtta krav:

1. EN ENERGIOMSTÄLLNING inriktad på megaprojekt utförda av storföretag från det globala nord - som godkänts av flertalet regeringar i syd - förstärker utsugningen och vidmakthåller det koloniala arvet, patriarkatet och skuldfällor i hela det globala syd. Tillgång till energi är en grundläggande och omistlig mänsklig rättighet, och demokrati på energiområdet måste vara vårt mål.

2. VI UPPMANAR FOLKEN i syd att avvisa de falska lösningar som bygger på energikolonialism under beteckningen Grön omställning. Politisk samordning mellan folken i syd måste ske samtidigt som vi skapar strategiska allianser med systemkritiska sektorer i nord.

3. FÖR ATT MILDRA klimatkrisens kaos och i stället verka för en rättvis grön omställning kräver vi att den ekologiska skulden betalas. På grund av nords oproportionerliga ansvar för klimatkrisen och det ekologiska sammanbrottet måste ett system för kompensation till det globala syd genomföras. Detta måste inkludera avsevärda överföringar av ekonomiska resurser och lämplig teknologi samt överväga att det globala syds skulder avskrivs. Vi stödjer skadestånd för sveda och värk till ursprungsbefolkningarna, utsatta grupper och lokalsamhällen, orsakade av gruvdrift, stora dammprojekt och förorenad energiproduktion.

4. VI AVVISAR DEN utvidgade utvinningen av kolväten i våra länder genom hydraulisk spräckning ("fracking") och off shore-projekt. Likaså förkastar vi EU:s hycklande ståndpunkt att naturgas och kärnkraft skulle vara "rena energikällor". Precis som föreslogs i Yasuniinitiativet i Ecuador 2007, och som i dag förs fram av många sociala rörelser, bör fossila bränslen stanna kvar under jord. Arbetsvillkor och sociala förhållanden måste skapas så att vi kan överge systemet med extraktivism och i stället röra oss mot en framtid utan fossila bränslen.

5. PÅ SAMMA SÄTT motsätter vi oss "grön kolonialism" där storföretag lägger under sig stora markområden för att producera solenergi eller vindkraft, urskillningslöst utvinner strategiska mineraler, eller främjar tekniska "lösningar" som "grå eller blå vätgas". Inhägnande, uteslutning, våld, intrång och förskansning har karaktäriserat tidigare och nuvarande relationer mellan nord och syd när det gäller energi. Detta är inte acceptabelt i en tid som ska präglas av ekosocial omställning.

6. VI KRÄVER ett verkligt skydd för miljö- och människorättsförsvarare, särskilt ursprungsbefolkningar och kvinnor som stått främst i motståndet mot extraktivismen.

7. BLAND VÅRA viktigaste mål står utrotandet av energifattigdomen i länderna i syd - liksom i delar av det globala nord. Detta kan ske genom alternativa, decentraliserade och jämlikt fördelade projekt för förnybar energi som ägs och drivs av de inblandade själva.

8. VI FÖRDÖMER internationella handelsavtal som bestraffar länder som vill begränsa utvinningen av fossila bränslen. Vi måste stoppa handels- och investeringsavtal som låter multinationella storföretag utvinna ännu mer och som förstärker nykolonialismen.

VÅRT EKOSOCIALA alternativ grundar sig på oräkneliga strider, strategier och förslag från gemenskapsbaserade initiativ. Vårt manifest är sammanlänkat med erfarenheter och kritiska synpunkter från ursprungsbefolkningarna, kvinnorna och ungdomen i det globala syd. Framför allt uppmanar vi till en radikal, demokratisk, folklig, jämställd, regenerativ och omfattande ekosocial omställning. Detta manifest följer Ecosocial and Intercultural Pact of the South och lägger fram en dynamisk plattform som inbjuder dig att delta i vår gemensamma kamp för omställning genom att skapa kollektiva visioner och lösningar.

Detta manifest har undertecknats av ett stort antal organisationer och rörelser i syd samt enskilda personer, se fpif.org/manifesto .

Mest läst av skribenten

2/23 Fortfarande fördömda

Category Image