3/12 Eurokrisen

Den europeiska krisen blir djup och långvarig, och den har djupa orsaker. I detta clarténumret diskuterar vi en kris som också är kapitalismens:

Alan Cafruny och Magnus Ryner: Den ekonomiska utvecklingen i finanskapitalismens EU är ojämn. Det leder till maktkamp mellan olika stater. Tyskland påbjuder stålbad.

CEO: European Roundtable of Industrialists driver fram ett samhälle i marknadens tjänst.

Jan-Erik Gustafsson: Regeringen planerar att ansluta Sverige till den europeiska finanspakten. Landets finanspolitik läggs i händerna på EU.

Benny Andersson: Finanskapitalet tar över. Det sker i USAs och Europas mer och mer sammanlänkade ekonomier. Vi granskar ekonomerna Duménil och Levys analys av grunddragen i västkapitalismens omdaning.

Bildtext

Den arabiska våren blev inte någon omedelbar folklig seger. Men den har medfört uppgörelser som kanske ändå kommer att räknas som en del i den nu gamla "nya världsordningens" borttynande.

Bildtext

Efterkrigstidens samarbetsmodell, fordismen, byggde på att arbetsgivarna fick makten över arbetet mot att en stark arbetarklass fick del av kakan. Men när Maastrichtavtalet signeras 1992 har kapitalet stärkt sina positioner och EU:s gått över till en USA-beroende finanskapitalism. Det leder till kroniska obalanser och dragkamper mellan EU-stater, än mer tillspetsade av euron. Alan Cafruny och Magnus Ryner, samhällsvetare vid brittiska universitet, analyserar EU-krisen på djupet.

Bildtext

European Roundtable of Industrialists är de europeiska storföretagens främsta lobbygrupp. Krisen i EU vill Runda Bordet-direktörerna utnyttja till att ställa hela samhället i marknadens tjänst. Agendan stämmer bara alltför väl med vad regeringar och EU-kommissionen nyligen uttalat, skriver Corporate Europe Observatory, en fristående grupp som bevakar och kartlägger lobbyverksamhet i EU.

Bildtext

EU:s finanspakt undergräver den nationella demokratin. EU tar över finanspolitiken. Euroländerna snarast tvingas in i pakten, men den svenska regeringen tänker också ansluta Sverige. Jan-Erik Gustafsson är ordförande i Folkrörelsen Nej till EU.

Bildtext

EU:s kris kan förstås som en oundviklig följd av den nyliberala politiken efter Maastricht. Men perspektiv kan göras längre. På 1970-talet gick efterkrigstidens tillväxtekonomi under. Finanskapitalet tog över. Benny Andersson har läst den "i särklass intressantaste analysen" av den nyliberala epoken.

Bildtext

Med sällsynt djup rörelse mottog jag nyheten om att Nobels Fredspris hade tilldelats den Europeiska Unionen. Det är en stor ära för den Europeiska Unionen att tilldelas 2012 års Nobels Fredspris av Nobels Fredspris priskommitté. I själva verket är det en stor ära för alla 500 miljoner medborgare i Europa, för alla medlemsstater och alla europeiska institutioner att motta detta Nobels Fredspris. Överhuvudtaget är det en stor ära för mänskligheten att Europeiska Unionen får Nobels Fredspris av Nobels Fredspris priskommitté. Och även för övriga är det en mycket stor ära att Europeiska Unionen får Nobels Fredspris.

Bildtext

Vet du vad R2P är? "Right to protect" är den princip som låter stormakter företa så kallade humanitära interventioner med FN-stöd. Ulf Karlström granskar hur den vuxit fram och konsekvenserna. Det är inte säkert att principen blir långlivad; USA dominerar inte ensam världen.

Bildtext

Afghanistan, Libyen, Syrien. Under paroller om demokrati och mänskliga rättigheter förs krigen i dag. Humanismen etableras som överideologi och sunt förnuft, också inom vänstern. För människans befrielse är det dock nödvändigt att se hur klasskampen är historiens drivkraft. Daniel Hedlund återvänder till Marx och Louis Althussers kritik av humanismen.

Bildtext

Vem ligger bakom det stora odemokratiska tilltaget de senaste åren: avskaffandet av värnpliktsförsvaret och neutralitetspolitiken? Vänsterns skuld är att ha låtit det ske, förklarar Anders Björnsson.

Bildtext

Robert Nyberg har en avståndstagande distans som ger läsaren ett övertag gentemot dem som styr samhället. Han intar en konsekvent vänsterståndpunkt men hemfaller aldrig åt bitterhet och folkförakt. Bengt Göransson recenserar Robert Nybergs stora samlingsvolym Guldfeber.

Bildtext