Rethinking Global Labour

AFTER NEOLIBERALISM

Ronaldo Munck

Newcastle: Agenda Publishing. 2018

MAKT OCH MOTMAKT. Den ena sidan finner en blotta hos motståndaren, samlar sina resurser och går på offensiven; den andra sidan vacklar till, famlar efter sina verktyg, skakar på sig, höjer blicken. I denna väldokumenterade bok visar Ronaldo Munck på hur detta är på väg att hända för arbetarklassens del. Efter finanskrisen 2008-2009 har den nyliberala stormvågen mojnat, förlorat i styrka. Detta inte minst som en följd av att arbetare världen över (om-)organiserat sig.

10816_01.jpgClarté recenserar

När de nationella fackföreningarna tappade kraft (och delvis förlorade fokus) under den nyliberala globala anstormningen, började arbetarna organisera sig internationellt och återgick på så sätt till en strategi som var grundläggande för den tidiga arbetarrörelsen. Ronaldo Munck är bland annat professor vid Dublin City University och har skrivit eller redigerat ett trettiotal böcker i ämnesfältet globalisering-internationella relationer-sociala rörelser.


Remastered - The Miami Showbands Killing

Grattis till Hamnarbetarförbundet som har vunnit sin segdragna föreningsrättsstrid mot arbetsgivarföreningen Sveriges Hamnar! I en tid då grundläggande fackliga rättigheter är under attack har det lilla fackförbundet visat att man genom sammanhållning, demokratiska organisationsformer och kloka stridsåtgärder fortfarande kan vinna betydande segrar. Det massiva stödet från allmänheten och fackklubbar från olika branscher visar att den som vågar ta strid för sina rättigheter inte kommer behöva stå ensam. Konflikten är givetvis inte över bara för att ett kollektivavtal är slutet. Nu kommer den att handla om hamnarbetarnas rätt att inte bara på pappret utan i praktiken få delta i lokala och centrala förhandlingar tillsammans med Transport och deras motpart. Vi hoppas att fackföreningarna i våra svenska hamnar hittar former för samverkan som stärker hela arbetarkollektivet. Och som på sikt kan överbrygga en organisatorisk splittring som bara kan gagna arbetsgivarsidan.


Second World, Second Sex

Socialist women's activism and global solidarity during the Cold war.

Kristen Ghodsee

Durham: Duke University Press. 2018

DEN DOMINERANDE insats för kvinnors rättigheter som i FN gjordes av kvinnor från de statssocialistiska länderna i Östeuropa, "den andra världen", har tenderat att falla i glömska eller bli ignorerad. Ghodsee fokuserar på dessa och afrikanska kvinnors aktivism under det av FN proklamerade Internationella kvinnoåret (1975) och det därpå följande Kvinnornas årtionde (1976-1985). Boken pekar dessutom på avgörande skillnader vad gäller tankevärld, utgångspunkter och strategi mellan en snarast opolitisk västerländsk feminism och en politisk (socialistisk) sådan i andra och tredje världen.

10816_04.jpgKristen Ghodsee


Why Women Have Better Sex Under Socialism

And other arguments for economic independence

Kristen Ghodsee

New York: Nation Books. 2018

GHODSEE har under en lång följd av år studerat vad som hände med östeuropeiska kvinnors rättigheter under övergången från statssocialism till kapitalism. Utan att skygga för det tidigare systemets avigsidor, kan hon ändå konstatera att socialism kan leda till ekonomiskt oberoende, ökad jämlikhet mellan könen, bättre arbetsvillkor och en bättre balans mellan arbete och övrigt liv. Hon pekar på motsatsen vad gäller livet under kapitalism: markanta inkomstklyftor och ojämlikhet mellan man och kvinna, större delen av ett oavlönat hushålls- och vårdarbete faller på kvinnor, minskad eller försvunnen möjlighet till laglig abort, kraftigt ökad prostitution ...

10816_05.jpgKristen Ghodsee


Demokratins drivkrafter

Red. Henrik Meinander, Petri Karonen & Kjell Östberg

SLS. Appell förlag. 2018

SAMTIDSBILDEN är mörk. Inte bara klimatkatastrof och kärnvapenkrig hotar. Demokratin försvagas också av växande ojämlikhet, nationalstatens tillbakagång, fragmenterade medier och högernationalism. Ja, vad driver fram (borgerligt) demokratiska samhällsordningar, och vad får dem att gå under?

Tio svenska och finska historiker försöker besvara frågan i en antologi som jämför Sverige och Finland från 1890 till i dag. De båda ländernas historia har många olikheter, men likheterna är större: demokratiskt genombrott i början av 1900-talet, stabilitet genom klasskompromisser och en allians mellan folkrörelsebaserade arbetar- och bondepartier på 1930-talet, välfärdsstater årtiondena efter andra världskriget.

Gemensamt för de ganska ojämna bidragen är att de utgår från en förklaringsmodell med tre drivkrafter: geopolitiska förutsättningar, politisk kultur samt ekonomiska och tekniska förhållanden. För en gammal marxist är det rätt enkelt att råöversätta till imperialism, klasskamp och produktivkrafter.

Gemensam är också periodiseringen av "det långa 1900-talet" i fyra 40-årsepoker: den kapitalistiska samhällsomvandlingen 1890-1930; den starka nationalstaten 1930-1970, den nyliberala marknadsdemokratin 1970-2010, den sviktande demokratin från 2010-talet. Författarna är väl inte helt tydliga, men tycks mena att övernationella institutioner, globaliserad ekonomi och folkrörelsernas förtvinande undergräver demokratin. Nationalstaten är fortfarande den avgörande men försvagade arenan för någorlunda folklig kontroll över samhällsstyret.

10816_06.jpgHenrik Meinander m fl

Intressant är till exempel Kjell Östbergs kapitel om hur de folkrörelsebaserade masspartierna, med exemplen SAP i Sverige och Centerpartiet (Agrarerna) i Finland förvandlats till expertstyrda catch-all-partier. Vi visste det väl förut, men Östberg erbjuder precision och konkretion. Han nämner en större svensk stad som 1970-talet hade 17 arbetarkommuner, och på de större arbetarkommunernas årsmöten kom 2-300 personer. I dag två partiföreningar, och 30 deltagare på senaste årsmötet var en positiv överraskning.

Samtiden är alltså inte mindre mörk efter avslutad läsning - den svaga ljuspunkten är nya tiders folkrörelser mot klimathot, rasism och ojämlikhet. Och boken kastar ljus över samtiden.


Class, Party, Revolution

A Socialist Register reader

Greg Albo, Leo Panitch, Alan Zuege (utg.)

Chicago. Haymarket. 2018

TIDSKRIFTEN Socialist Registers första nummer gavs ut 1964, vilket innebär att den fyller femtiofem år i år. Deltagare vid grundandet var John Saville, Lawrence Daly, E. P. Thompson, Ralph Miliband och Marion Kozak. Samtliga dessa personer utgjorde några av de viktigaste aktörerna bakom bildandet av det som skulle komma att kallas Nya vänstern i Storbritannien. I det första numret deklarerades att tidskriftens syfte var att utgöra ett självständigt forum för "socialistisk analys och diskussion". Varken dogmatiskt rabblande eller krass empirism ansågs vara en väg framåt. Saville och Miliband delade på redaktörskapet till en bit in på 1980-talet. Numera fungerar Leo Panitch, Greg Albo och Vivek Chibber som redaktörer. Den senaste årsvolymen har fått titeln Rethinking democracy och fokuserar framförallt på nödvändigheten av att skapa och utveckla nya radikala demokratiska fundament. Föreliggande bok utgör första volymen i en planerad serie återutgivningar av essäer som publicerats i tidskriften. André Gorz, Lucio Magri, Ralph Miliband, Rossana Rossanda, Jean-Paul Sartre, Hal Draper - blotta deltagarlistan utgör i sig början på en intellektuell resa.

10816_07.jpgClass, Party, Revolution


Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten