Hälso- och sjukvård, skola och omsorg monteras ner bit för bit i Sverige. Alliansen och socialdemokratin har fördelat om förmögenheterna, från det offentliga till aktiebolag och privata förmögenheter. Enbart 2000-talets skatteomläggningar har berövat det allmänna på 240 miljarder årligen i minskade skatteintäkter. Lagen om valfrihet (LOV) ålägger det offentliga att prioritera kostnader för etablering av aktiebolagsdrivna verksamheter framför att utveckla de offentliga. Det tvingas vi betala genom nedskärningar i vård, skola och omsorg och genom kraftigt försämrade arbetsvillkor och minskade möjligheter för välfärdens personalgrupper att bedriva bra verksamhet.

Det måste inte fortsätta så här. I Skottland har man framgångsrikt tagit strid för en åternationaliserad hälso- och sjukvård. Dagens Arena har nyligen publicerat en rapport om resultaten (Lars Taxén: Skottland visar vägen - en annan sjukvård är möjlig. Arena idé, december 2019). Rapporten visar att en organisatoriskt sammanhållen hälso- och sjukvård, baserad på solidaritet och samarbete är överlägsen verksamheter som bygger på konkurrens och avkastning på investerat kapital.

11101_01.jpgBild: Robert Nyberg. Ur nya albumet Som ett brev på posten (Kartago).

Vi skulle kunna använda erfarenheterna från åternationaliseringen av hälso- och sjukvården i Skottland för en återerövring av den svensk hälso- och sjukvården. Fem lärdomar vore i så fall att:

- Hälso- och sjukvården ska vara ett skattefinansierat folkhälsosystem. Resurserna ska tillföras vården genom årliga rambidrag.

- Tillgången till vård ska vara baserad på behov och väl grundad kunskap, metoder och erfarenheter.

- Hälso- och sjukvården ska utvecklas i samarbete och inte i konkurrens. Marknadsexperimenten inom offentlig verksamhet och valfriheten för privata företag att fritt etablera hälso- och sjukvårdsverksamheter (LOV) ska upphöra.

- Utveckling av vården ska ske genom samverkan mellan hälso- och sjukvårdens personal, de politiskt ansvariga, statliga myndigheter och områdets befolkning.

- Offentliga medel ska inte användas för att finansiera aktiebolagens konkurrens med offentlig hälso- och sjukvård.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

4/19 Myter om migrationen

Category Image