Vid en konferens i Davos i mars i år tog Samir Amin, den afrikanske ekonomen, och några likasinnade initiativet till ett internationellt forum, World Forum for Alternatives. Syftet är att på alla sätt stödja "icke marknadsinriktade sociala verksamheter för att återupprätta en samhällelig solidaritet", "upprättandet av demokratiska, handlingskraftiga, okorrumperade stater med stora befogenheter", "regionala grupperingar som ser till folkliga behov och ett mer jämlikt internationellt utbyte" samt att "demokratisera befintliga internationella organisationer".

I ett nyhetsbrev från juni i år återges Forums manifest som vi här översatt. Adressen till Forum är: 5, Rue Calmette, BP 3501 Dakar/Senegal, och e-postadressen till Samir Amin är ftmsyfed.refer.sn.

Det är dags att vända historien

Det är dags att vända historien. Mänsklighetens framtid står på spel. Vetenskapliga framsteg, teknisk utveckling och det mänskliga kunnandets erövringar stärker privilegierna och välbefinnandet för en minoritet. I stället för att bidra till allas välfärd utnyttjar man dessa bedrifter för att krossa, marginalisera och utestänga oändliga människomassor. Kontrollen över naturtillgångar, särskilt i Syd, monopoliseras av ett fåtal och blir föremål för politisk utpressning och hot om krig.

Det är dags att låta ekonomin tjäna världens folk

Ekonomin förser i huvudsak en minoritet med varor och tjänster. I sin nuvarande form tvingar den en majoritet av mänskligheten till en förnedrande tillvaro och förvägrar t.o.m. hundratals miljoner rätten till liv. Dess logik, resultatet av nyliberal kapitalism, åstadkommer och utvidgar oerhörda klyftor. Den drivs av tilltron till marknadens självreglerande förmåga och förstärker de rikas ekonomiska makt samtidigt som antalet fattiga hela tiden växer.Det är dags att låta ekonomin tjäna världens folk.

Det är dags att riva muren mellan nord och syd

Monopolen på kunskap, vetenskaplig forskning, avancerad produktion, kapital och information, alla garanterade av internationella institutioner, skapar obevekliga motsättningar, både i internationell skala och inom varje land. Många folk har fångats i utvecklingmönster som präglas av kulturell förstörelse, outhärdliga fysiska villkor och ekonomisk underkastelse. Många av världens folk kan inte själva välja utvecklingsväg, skapa en grund för ekonomisk tillväxt eller ge de unga utbildning. Det är dags att riva muren mellan nord och syd.

Det är dags att göra motstånd mot civilisationens kris

Individualismens begränsningar, konsumtionssamhällets trånga värld, jakten efter produktivitet - och för många den hårda dagliga kampen för ren överlevnad - skymmer mänsklighetens överordnade strävanden: rätten till ett liv i frihet från förtryck och utnyttjande, rätten till lika möjligheter, social rättvisa, fred, andlig tillfredsställelse och solidaritet. Det är dags att göra motstånd mot civilisationens kris. Det är dags att säga nej till penningens diktatur Den ekonomiska maktens koncentration till transnationella företag försvagar, ja fördärvar, staternas suveränitet. Det hotar demokratin inom landet och i internationell skala. Finanskapitalets herravälde inte bara skadar den ekonomiska balansen i världen. Det förvandlar stater till maffiaorganisationer. Det skapar nya områden för kapitalackumulation - narkotikatrafik, vapenhandel, barnslaveri. Det är dags att säga nej till penningens diktatur.

Det är dags att låta hoppet ta cynismens plats

Aktierna stiger när arbetarna ställs på bar backe. Konkurrensfördelar uppstår när masskonsumtion ersätts med elitens nischmarknader. Makroekonomiska indikatorer reagerar positivt när de fattigas antal mångdubblas. Internationella ekonomiska institutioner tvingar regeringar att anta strukturanpasningsprogram som vidgar klassklyftorna och framkallar skärpta sociala konflikter. Internationell humanitär hjälp är det enda som sipprar fram till dem som bara har sin förtvivlan kvar. Det är dags att låta hoppet ta cynismens plats.

Det är dags att återuppbygga och demokratisera staten

Att avväpna staten, att skära ned på dess uppgifter, att plundra den på tillgångar och genomföra omfattande privatiseringar leder till en demoraliserad offentlig sektor, försämrad utbildning och sjukvård och till en stat som till sist underkastas privata ekonomiska intressen. Nyliberal globalisering skiljer staten från folket och gynnar korruption och organiserad bestickning i tidigare okänd omfattning. Staten blir ett redskap för att slå vakt om fåtalets privilegier. Det är dags att återuppbygga och demokratisera staten.

Det är dags att återupprätta medborgarskapet

Miljoner saknar rösträtt därför att de är invandrare; än fler miljoner röstar inte därför att de är ursinniga eller förtvivlade, därför att partier är i kris eller därför att de känner sig vanmäktiga och utestängda från det politiska livet. Men demokrati är mer än val. Demokrati betyder deltagande på alla nivåer i det ekonomiska, politiska och kulturella livet. Det är dags att återupprätta medborgarskapet.

Det är dags rädda gemensamma värden

Den modernitet som skapats av nyliberalismen har förstört och undergrävt de kulturer som finns. Den har fått solidariteten att vittra sönder och malt ner övertygelser för att i stället framhäva den högpresterande individen som värderas i förhållande till sin ekonomiska framgång. Moderniteten medför inte emancipation utan skapar kris i utbildningen, ger bränsle till samhälleligt våld och utlöser inskränkta rörelser som söker frälsning och lycka i identitetspolitik - nationalistisk, etnisk eller religiös. Det är dags att rädda gemensamma värden.

Det är dags att globalisera de sociala striderna

Skulden ska inte läggas på den intenationaliserade ekonomin i sig. Den kunde innebära ett dramatiskt steg framåt för materiellt, socialt och kulturellt utbyte mellan människor. Men i sin liberala form blir den en mardröm för arbetslöshetens offer, unga människor som fruktar framtiden, arbetare som ställts utanför alla produktiva system och nationer som underkastats strukturanpassningsprogram, avreglerad arbetsmarknad, nedrustning av sociala välfärdssystem och förintande av de nätverk som de fattiga kan stödja sig på. Den ger sig ut för ett ena och förena, men skiljer och isolerar. Det är dags att globalisera de sociala striderna.

Det är dags att bygga på det folkliga motståndet

Över hela världen organiserar folket sitt motstånd, ger sig in i sociala strider och skapar alternativ. Kvinnor, män, barn, arbetslösa, utestängda och förtryckta människor, arbetare, lantarbetare, samhällen plågade av rasism, utarmade storstadsbor, ursprungsbefolkningar, studenter, intellektuella, utvandrare, småföretagare, hemlösa, hotad medelklass - medborgare - upprättar sin värdighet, kräver respekt för sina mänskliga rättigheter och sina rättmätiga krav och utövar solidaritret. Några har offrat livet för sin sak. Andra ger prov på hjältemod i sin vardag. Några skaffar sig nya kunskaper utifrån de konkreta situationerna, några prövar nya ekonomiska former, några lägger grunden för nya politiska former, och några uppfinner en ny politisk kultur. Det är dags att bygga på det folkliga motståndet.

Nu är det dags att samla styrkorna

Låt oss förena strider, kunskaper, motstånd och nya ider, tankar och känslor för en rättvis värld, nytänkande och materiella framsteg, optimism och andlig utveckling. Vi kan bygga den världen genom att söka och finna livsdugliga aletrnativ till nyliberalism och ensidigt dominerad globalisering - alternativ som bygger på folkets intressen och respekten för nationella, kulturella och religiösa olikheter. Nu är det dags att samla styrkorna.

Nu krävs nyskapande, allmängiltiga ider

En uppriktig och inträngande analys av ekonomiska, sociala, ekologiska, politiska och kulturella följder kan bara öka misstänksamheten mot vad som idag framställs som mönster för utveckling. Sökandet efter jämvikt mellan personligt initiativ och strävan mot kollektiva mål - som grundar sig på respekten för mänsklig mångfald och skaparförmåga - måste öppna vägen för nya modeller. Undersökningar av områden som inte ingår i marknaden, produktionstekniker som tar hänsyn till välfärden hos dem som tar dem i bruk och organiserandet av natur och arbete kommer att ge upphov till mänskligare former av sammanslutningar. Nu krävs nyskapande, allmängiltiga ideer.

Nu är det dags att återuppbygga och utvidga demokratin

Demokrati är inte längre bara ett medel för att organisera samhällen. Det är också nyckeln för att skapa fungerande samhällen, sociala rörelser, politiska partier, företag, institutioner, nationer och internationella sammanslutningar. Det blir alltmer nödvändigt om man vill ta hänsyn till folkliga intressen och slå vakt om nationell och internationell säkerhet. Om vi ger utrymme för alla kulturer - inte för att beskydda dem utan därför att de representerar mänskliga framsteg - kan vi vända marschen in i det trångsynta egenintresset och den avskiljande identitetspolitiken. Endast demokratiska, handlingskraftiga och okorrumperade stater har förmågan att gripa in. Regionala ekonomiska och politiska grupperingar som bygger på internationellt utbyte är livskraftiga svar på folkens verkliga behov och nödvändiga alternativ till nyliberal globalisering. Att stärka och demokratisera regionala och internationella institutioner är en realistisk nödvändighet. Det är en förutsättning för förbättrad internationell lagstiftning och den ofrånkomliga regleringen av ekonomiska, sociala och politiska förhållanden på global nivå - särskilt inom områden som finanskapital, beskattning, in- och utvandring, information och nedrustning. Nu är det dags att återuppbygga och utvidga demokratin.

Vi har redan börjat handla

Därför stöder undertecknarna av denna deklaration instiftandet av Världsforum för alternativ (World Forum for Alternatives). För den närmaste tiden behöver vi bygga upp ett nätverk av hängivna personer, folkrörelser, sociala rörelser och forskningscentra. Det är dags att skapa ett "forum för forum" för att föra samman existerande organisationer världen över. Att tänka och arbeta tillsammans, att stödja de sociala strider som bär hoppet om framtiden, att stödja aletrnativ till nyliberal globalisering, att dela med sig av och ge spridning åt resultaten av undersökningar och praktisk erfarenhet. Vi tror det är möjligt att bygga upp livskraftiga, demokratiska alternativ som respekterar varje människas identitet och värdighet.

Vi inbjuder er att skriva under denna deklaration, att förena er med Forum och att uppmana de rörelser och institutioner som delar dessa ideal och som ni tillhör att ansluta sig till Forum.

Det är dags att vända historien.

Ett manifest för internationell solidaritet mot marknadens diktatur, World Forum for Alternatives

Översättning från engelskan: Olle Josephson

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom.