Vad ligger bakom debattartikeln "Låt marknaden ta över sjukvården" i DN 25/11-97, där undertecknarna pläderar för ett systemskifte i vården?

Studieförbundet Näringsliv och samhälle, SNS, startade 1990 projektet "Nya spelregler för hälso och sjukvården". Slutrapporten 1996 hyllades av SvD och DN:s ledarskribenter. Här hittar man systemskiftets sjukvårdspolitik. Man menar bl.a. att

  • Portalparagrafen i hälso och sjukvårdslagen "God vård på lika villkor för hela befolkningen " ska ändras till "Hälso och sjukvård i världsklass enligt befolkningens önskemål".
  • Vården ska finansieras av en fond. Fonden ska byggas upp av inkomstrelaterad skatt, sjukersättnings-, arbetsskade- och förtidspensioneringsavgifter.
  • Politiker ska styra vården genom att prioritera och beställa vård. Den kan produceras både i privat och offentlig regi.
  • En högkvalificerat institut för medicinsk, teknologisk och ekonomisk utvärdering bildas av staten. Medel till drift söks från bl a vårdproducenter, vårdfinansiärer och patientföreningar.

Rapporten lägger ned mycket möda på att "bevisa" att det inte finns något samband mellan demokratiskt styrd vård och hur vården produceras. Trots sina tio års forskarmödor skriver SNS nästan ingenting om vilka kommersiella intressen som finns bakom viljan att privatisera.

Industriförbundet är dock inte lika finkänsliga. I en rapport från 1997 skriver de:

"Nuvarande offentliga ägarform av sjukvården kan försvåra kommersialiseringen av nya produkter och tjänstekoncept. Om idéer uppstår i verksamheten är det svårt att gå ut på marknaden med dessa idéer. Det vore dessutom direkt fel att använda skattemedel för riskfyllda kommersiella satsningar. Detta hinder ökar motiven för privatisering även av själva ägandet av de vårdproducerande enheterna. En ökad andel privat ägande av vården kan förväntas leda till att nya vårdkoncept kan kommersialiseras."

Jag menar att detta är bakgrunden till uppropet i DN. Uppropet har stora likheter med SNSs och Industriförbundets politik. Det anmärkningsvärda var att samtliga ordförande för vårdyrkesförbundet inom SACO och Vårdförbundets ordförande fanns bland undertecknarna.

Det är naivt att tro att en privat sjukvårdsmarknad skulle utgå från patienternas behov och förbättra villkoren för de anställda. Självklart kommer vinstintresset att styra. Till och med Thatcher avstod från att sälja ut sjukhusen till kommersiella vårdgivare. Endast non-profit företag typ ideella stiftelser får överta sjukhus i England .

Uppropet i DN siktar in sig på valrörelsen 98. Vilka partier kommer att stå fast vid att den dominerande delen av vården ska vara offentligt producerad?

Ingrid Frisk, barnmorska, Huddinge sjukhus

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

4/97 Utopier | Krisen i Asien

Category Image