Det offentliga utrymmet i staden, det vill säga allas vårt gemensamma och ingens privata, är farligt. De allmänna gatorna, torgen, parkerna, friluftsområderna, bakgårdarna, stränderna och kajerna är farliga. Samlingsplatser är farliga liksom kollektiva färdmedel. Blandade stadsdelar är farliga. Kommunala hyreshus är farliga, liksom ockuperade hus.

Köpcentran och stormarknader är nyttiga. Golfbanor, båtklubbar, sportanläggningar, spelhallar, konferensanläggningar, hotell, arenor och nöjesparker är nyttiga. Trafikleder är nyttiga liksom parkeringsplatser. Bostadsrätter är nyttiga. Bostadsområden är nyttiga liksom kontorsområden. Över- och medelklassreservat samt underklassgetton är nyttiga.

På de farliga områdena värderas människan inte efter tillgången på pengar. På de farliga områdena har hon möjlighet att mötas utan medlemskap, klasstillhörighet eller konsumtion. På de farliga områdena har de förtryckta möjlighet att samlas i stora grupper. Hur förvandlas farliga till nyttiga? Lösningen heter kommersialisering.

Kommersialiseringen av de farliga områdena genomförs genom att omvandla allmännyttans hyresbestånd i innerstaden till bostadsrätter, skapa renodlade bostadsområden respektive arbetsplatsområden försörjda av privata köpcentrum i ytterstaden. Satsa på trafikleder och missgynna kollektivtrafiken. Släpp hyressättningen fri. Omvandla parker och friluftsområden till golfbanor, konferansanläggningar och liknande. Inför nolltolerans mot småbrott och utnyttja det vid bemötande av subkulturella och alternativa uttrycksätt när de inte tjänar kapitalismens syften. Stoppa till varje pris alternativa informationskanaler såsom till exempel affischering eller klotter. Skapa rädsla. Sprid ut lögner om subkulturer, använd manipulerad statistik och hypa våldsbrottens omfattning via de köpta medierna. Den farliga offentliga miljöns förvandling till nyttig kommersiell. På så sätt genomförs den nyliberala staden: 2000-talets Stockholm. -

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom.