Antaget vid stämman den 15 maj 2022

(Kan även laddas ned som PDF)

Clarté är en partipolitiskt obunden organisation som har funnits sedan 1921.  Förbundets tidskrift tillkom 1924. Clarté strävar efter att kritiskt undersöka vår tids sociala  och ekonomiska system, samhällsinstitutioner, politiska ideologier och kulturella strömningar. Vårt mål är en socialistisk samhällsordning, det vill säga en samhällsordning där arbetarklassen har såväl den politiska som ekonomiska makten. Det handlar således om verklig och fördjupad demokrati, i stället för ett samhälle som genomsyras av penningmakt, elitstyre och exploatering av det arbetande folket.

Mot kapitalism - för socialism

I vårt samhälle är människa och natur underkastade kapitalens tvångsmässiga strävan att i inbördes konkurrens växa och förmera sig. En nyliberal omvandling har under de senaste årtiondena präglat kapitalismens kärnländer. Välfärdsstatens institutioner, en gång framvuxna som en klasskompromiss under trycket av arbetarklassens kamp, har försvagats och till stor del tömts på sitt progressiva innehåll. Arbetslivet har brutaliserats, allmänna tillgångar dumpats i privata händer och stora delar av den offentliga sektorn fångats i profitjakt och marknadsmekanismer. Därför är kampen för det arbetande folkets välfärd viktigare än någonsin.

Kapitalismens krav på konkurrens och profit påverkar även staters relationer till varandra och bidrar till att underblåsa konflikter och krig, rasism och annan förföljelse. Risken för konflikt både internt och mellan stater tenderar att leda till utökade kontrollmekanismer såsom övervakning och utökad våldsanvändning mot och bestraffning av utsatta grupper. Alliansfriheten är av principiell betydelse och vi kommer att verka för att Sverige lämnar NATO eller andra militära projekt som syftar till militär upptrappning och stormaktspolitik.

Den rådande ekonomiska ordningen leder mänskligheten mot en ekologisk katastrof. Kampen mot miljöförstöring och rovdrift av naturresurser är av avgörande betydelse för det arbetande folkets välfärd.

Clarté är ett socialistiskt förbund som bygger på ett teoretiskt arv från Karl Marx och Friedrich Engels, enligt vilket kampen mellan arbeta och kapital och den dialektisk materialistiska historieuppfattningen är grundläggande. Clarté är inte ett politiskt parti som utvecklar en enhetlig och allomfattande plattform, men har dock ett antal gemensamma principer:

  • Arbetarklassen är den främsta och avgörande progressiva kraften för samhällsförändring som Clarté understödjer och solidariserar sig med. Mot kapitalets makt ställer vi vårt stöd till de rörelser som kämpar mot imperialism och för social rättvisa och mot alla former av förtryck.
  • Försvaret av demokratiska fri- och rättigheter är av stor vikt för Clarté. Vi försvarar folkrätten och asylrätten samt bekämpar alla former av rasism. Kampen mot kvinnoförtrycket och för kvinnans frigörelse är en central och oundgänglig del av kampen för ett socialistiskt samhälle.
  • Inom kulturen och vetenskapen ser vi många intellektuella strömningar som isolerar sig från klasskampen, i en tid då det blir allt viktigare att intellektuella tar ställning för det arbetande folket. Därför reser vi parollen för en kämpande kultur som blottlägger samhälleliga motsättningar, inte väjer för obehagliga sanningar och tar ställning för arbetarklassen.