Stadgar för Svenska Clartéförbundet (antagna vid stämman 2023-05-14)

Hämta som PDF

§1 Namn och ändamål

Svenska Clartéförbundet är en partipolitiskt obunden socialistisk organisation. Förbundets ändamål uttrycks i dess program.

§2 Medlemskap

Medlemskap i Clarté är öppet för alla som ställer sig bakom förbundets program och stadgar samt löst medlemsavgift. Förbundsstämman fastställer storleken på den avgift som varje medlem skall betala till förbundet. Medlem kan av förbundsstyrelsen beviljas nedsatt avgift.

§3 Organisation och verksamhet

Förbundet leds av en styrelse som väljs på förbundets stämma. Medlemmar på en ort kan bilda en lokalgrupp. Förbundet utger tidskriften Clarté samt driver webbplatsen Clarte.se. Förbundet deltar även i debatten på sociala medier. Förbundsstyrelsen kan genom bidrag från Mötesfonden stödja möten som är i överenstämmelse med förbundets program och annars inte blivit av.

§4 Förbundets stämma

a. Stämman är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen skall sammankalla stämman minst vartannat år. Därutöver skall stämman sammankallas när minst 1/3 av förbundets medlemmar eller båda revisorerna begär det. Förbundsstyrelsen ska vinnlägga sig om att medlemmar från hela landet kan delta på stämman till exempel genom videokonferenssystem.

b. Vid stämman har samtliga medlemmar närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt, utan krav på föregående anmälan. Dock äger inte förbundsstyrelsens medlemmar rösträtt i fråga rörande förbundsstyrelsens ansvarsfrihet.

c. Kallelse till stämman skall vara medlemmarna tillhanda senast åtta veckor före stämmans början. Kallelsen skickas med e-post och anslås på hemsidan. Den skall innehålla datum och ort för stämman, samt sista datum för inlämning av motioner. Motioner från medlemmarna kan lämnas fram till tre veckor före stämmans början. Stämmohandlingarna, inklusive motioner med styrelsens svar ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämmans början.

d. Vid stämman skall behandlas:

Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, redovisning av Mötesfonden och revisionsberättelsen samt frågan om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen,Val av minst fem förbundsstyrelseledamöter, val av ny revisor, jämte suppleant samt valberedning.Förbundsstyrelsens förslag till handlingsplan, propositioner och motioner från medlemmarna.§ 5 Förbundsstyrelsen

a. Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ mellan stämmorna. Förbundsstyrelsen konstituerar sig själv och utser inom sig förbundets ordförande.

b. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när antalet närvarande ledamöter är minst hälften av antalet valda ordinarie ledamöter.

§6 Lokalgrupp

Lokal Clartégrupp kan bildas av minst tre medlemmar. Lokalgrupp skall godkännas av förbundsstyrelsen. Lokalgruppen verkar inom ramen för förbundets program och stadgar. Lokalgruppens medlemmar ska varje år välja en kontaktperson/ledningsgrupp som organiserar det lokala arbetet, rapporterar till förbundsstyrelsen och redovisar sin verksamhet för medlemmarna i samband med valet av ny kontaktperson/ledningsgrupp.

§7 Tidskriften Clarté

Förbundet utger tidskriften Clarté. Förbundsstyrelsen utser tidskriftens redaktion och ansvarige utgivare, som tillsammans ansvarar för utgivningen av tidskriften. Om styrelsen så beslutar, ges den valda redaktionen rätt att tillfälligt eller varaktigt till sig sluta ytterligare personer som deltar i redaktionens arbete.

§8 Clartés webbplats och sociala medier

Förbundsstyrelsen utser webbplatsens redaktion och ansvarige utgivare. Styrelsen utser även ansvariga för Clartés medverkan i sociala medier.

§9 Revision

Revisor skall granska förbundets och mötesfondens ekonomiska verksamhet. Räkenskaperna avslutas och granskas årsvis. Revisor har rätt att när som helst ta del av räkenskaper, protokoll och handlingar som rör Svenska Clartéförbundet och mötesfonden.

§ 10 Mötesfonden

Förbundet bidrar genom Mötesfonden till genomförandet av möten, diskussioner och sammankomster i Clartéförbundets anda. Mötesfonden ska användas för utgifter för lokalhyra, arvoden för medverkande, mötesförberedelser, reseersättningar samt annonsering. Förbundsstyrelsen ansvarar för mötesfonden.

§11 Uteslutning av medlem

Medlem som uppenbart motarbetar förbundet och dess program kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen och fastställs av stämman. Vid stämmans beslut äger den, som beslutet gäller, närvaro- och yttranderätt. Mellan styrelsens beslut och stämmans är vederbörande i övrigt avstängd från förbundets verksamhet.

§ 12 Upplösning av förbundet.

Förbundet kan endast upplösas av stämman sedan frågan väckts av förbundsstyrelsen eller motionär. För beslut om upplösning krävs två tredjedels majoritet. I samband med upplösningen ska beslut fattas om hur förbundets tillgångar ska disponeras. Det ska ske i överensstämmelse med intentionerna i förbundets program. Upplöses lokalgrupp tillfaller dess tillgångar förbundet.

§13 Stadgarnas giltighet

Stadgeändring beslutas av stämman sedan frågan väckts av förbundsstyrelsen eller motionär. Beslut om stadgeändring kräver 2/3-majoritet.